Бузівська громада
Жашківський район, Черкаська область

Бюджет 2018

 

 

        БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Р І Ш Е Н Н Я

від  22 грудня  2017 року                                                               № 3-22/VІІ

Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

         Відповідно до статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та до статті 76,77 ,78 Бюджетного  Кодексу  України,  сільська  рада        в и р і ш и л а   :

1. Визначити на 2018рік загальний обсяг доходів ОТГ   у сумі  14270520,00 грн..

-  доходи загального фонду бюджету ОТГ визначити у сумі 14196020,00 грн., спеціального фонду бюджету  74500,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

- видатки бюджету ОТГ у сумі 14270520,00грн грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 14196020,00 грн., видатки спеціального  фонду сільського бюджету 74500 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів  бюджету на ОТГ 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 14196020,00 та спеціальному фонду 74500грн. за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів  (додаток № 3) до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів   бюджету ОТГ  у сумі  70890,00 грн.

4. Затвердити на 2018рік резервний фонд  бюджету ОТГ у сумі 17740грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  бюджету ОТГ на 2018 рік за їх економічною  структурою:

  •  оплата  праці працівників бюджетних установ;
  •  нарахування  на  заробітну  плату;
  •  придбання  медикаментів  та  перев’язувальних  матеріалів;
  •  забезпечення  продуктами  харчування;
  •  оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;
  •  поточні трансферти населенню;
  •  поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  виконавчому  комітету сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без   нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

7. Розпорядникам  коштів бюджету ОТГ забезпечити в  першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників  бюджетних  установ відповідно  до  встановлених  чинним  законодавством України  умов  оплати праці та розміру  мінімальної   заробітної  плати;  на  придбання продуктів харчування  і медикаментів  на проведення розрахунків  за електричну  та теплову енергію  та  послуги  зв’язку, які  споживаються  бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв  у натуральних показника для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити , що у загальному фонді   бюджету ОТГ на 2018рік:

- до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного  кодексу України;

-  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64 Бюджетного  кодексу України щодо  бюджету ОТГ.

9. Установити , що джерелами формування спеціального фонду  бюджету ОТГ на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного  кодексу України.

10. Якщо після прийняття рішення про  бюджет ОТГ повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням сільського  голови, погодженим постійною комісією сільської  ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства  (бюджетна комісія), у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним  фондами  бюджету ОТГ, сесія сільської ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

   У межах загального обсягу  бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету , включаючи резервний фонд бюджету, а  також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків       ( окремо за загальним та  спеціальним фондами бюджету) може  здійснюватися за рішенням виконавчого комітету з подальшим затвердженням на  сесії сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства  (бюджетна комісія),у порядку встановленому кабінетом Міністрів України.

  Забороняється без внесення змін до рішення про  бюджет ОТГ, збільшення бюджетних призначень за загальним  та спеціальним фондами  бюджету ОТГ на:

    оплату праці працівників бюджетних установ  за рахунок зменшення інших видатків;

      видатки , пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування,за рахунок зменшення  видатків за іншими бюджетними програмами.

11.  Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку бюджетні установи та організації, що утримуються за рахунок коштів   бюджету ОТГ.

12.  Делегувати Жашківській районній раді:

-  здійснення повноважень на здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;

- здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції;

-   здійснення повноважень на утримання закладів освіти та охорони здоров'я;

- здійснення повноважень на утримання школи естетичного виховання (Жашківська музична школа);

-  здійснення повноважень у сфері соціального захисту на утримання територіального центрусоціального обслуговування.

13.  Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами  ОТГ комунальної власності або у статутних фондах яких є частка сільської комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду  бюджету ОТГ, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області. Підприємства сільської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємства.

14.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 Сільський  голова                                                                   О.В.Фуркало