Бузівська громада
Жашківський район, Черкаська область

Бюджет 2019

   

УКРАЇНА

                                            БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

22.12.2018                                                                         17-20/VII

С.Бузівка

Про бюджет об’єднаної

територіальної громади  на 2019 рік

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила:
               1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 16 485 430,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 16 126 830,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету  358 600,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  16 485 430,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 16 126 830,00  гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 358 600,00гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі – 0,00  гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень;

 

профіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі __________гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі ________- гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі           80 630,00 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі – 17 740,00 гривень, що становить – 0,11 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Делегувати місцевій державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 298 810,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

          12. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Приймати  в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

14.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат та розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків  бюджету об'єднаної територіальної громади;

- заходами і розділами Програми соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади  на 2018 рік та інших регіональних програм, затверджених об'єднаної територіальною громадою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого у бюджеті об'єднаної територіальної громади на виконання зазначених програм за загальним та спеціальним фондами.

14.2. Про врахування у складі бюджету об'єднаної територіальної громади , а також визначення напрямків подальшого використання  коштів трансфертів:

- з державного бюджету, що виділяються додатково бюджету об'єднаної територіальної громади на підставі законодавчих і нормативних актів;

- з обласного бюджету, що виділяються додатково  бюджету об'єднаної територіальної громади на підставі законодавчих і нормативних актів;

- з районного бюджету на виконання регіональних програм та спільних заходів.

14.3. Про виключення зі складу бюджету об'єднаної територіальної громади  коштів трансфертів з державного бюджету, обласного, районного бюджетів на підставі законодавчих і нормативних актів.

15. Рішення діє з 01 січня  по 31 грудня 2019 року.

16. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства  (бюджетна комісія)

 

 

Сільський голова
 

____________
(підпис)

    О.В. Фуркало